Privacyverklaring

 

 

Doorenbosch Elektrotechniek BV, gevestigd aan Rietwaard 17 – 5236 WC – ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De website https://doorenboschelektro.nl/ en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Doorenbosch Elektrotechniek B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch onder nummer 16080563. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doorenbosch Elektrotechniek BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doorenbosch Elektrotechniek B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening.
P. Doorenbosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Doorenbosch Elektrotechniek BV zij is te bereiken via info@doorenboschelektro.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@doorenboschelektro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doorenbosch Elektrotechniek BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Doorenbosch Elektrotechniek BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doorenbosch Elektrotechniek BV) tussen zit. Doorenbosch Elektrotechniek BV gebruikt het volgende systeem waarin wij uw gegevens opslaan: Syntess Atrium Professional en Outlook. Deze systemen ondergaan met regelmaat een update.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Doorenbosch Elektrotechniek BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen :

 • 7 boekjaren voor belastingtechnische zaken door de wet bepaald.
 • 10 jaren voor projectmatige gegevens dit in verband met garanties op technische installaties.

Delen van persoonsgegevens met derden

Doorenbosch Elektrotechniek BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Doorenbosch Elektrotechniek BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Doorenbosch Elektrotechniek BV gebruikt op deze website cookies voor het bijhouden van statistieken die gebruikt worden voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Doorenbosch Elektrotechniek BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doorenboschelektro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Doorenbosch Elektrotechniek BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Doorenbosch Elektrotechniek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@doorenboschelektro.nl. Doorenbosch Elektrotechniek BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.